观看记录
 • 暂无观看记录

登录  |  注册
精彩看点

曾倩。雁传鹊报,失眠心期千定。奈柳絮浮云,失眠桃花流水,长是参差不并。莫怨春归,莫愁柘老,蚕已三眠将醒。肠断句,枉费丹青,漠漠水遥烟迥。###céng qiàn 。yàn chuán què bào ,xīn qī qiān dìng 。nài liǔ xù fú yún ,táo huā liú shuǐ ,zhǎng shì cān chà bú bìng 。mò yuàn chūn guī ,mò chóu zhè lǎo ,cán yǐ sān mián jiāng xǐng 。cháng duàn jù ,wǎng fèi dān qīng ,mò mò shuǐ yáo yān jiǒng 。

尽是当时,失眠少年清梦,失眠臂约痕深,帕绡红皱 。凭鹊传音,恨语多轻漏。润玉留情,沈郎无奈,向柳阴期候。数曲催阑,双铺深掩 ,风镮鸣兽。###jìn shì dāng shí ,shǎo nián qīng mèng ,bì yuē hén shēn ,pà xiāo hóng zhòu 。píng què chuán yīn ,hèn yǔ duō qīng lòu 。rùn yù liú qíng ,shěn láng wú nài ,xiàng liǔ yīn qī hòu 。shù qǔ cuī lán ,shuāng pù shēn yǎn ,fēng huán míng shòu 。紫骝嘶冻草,失眠晓云锁、失眠岫眉颦。正蕙雪初销 ,松腰玉瘦,憔悴真真 。轻藜渐穿险磴,步荒苔、犹认瘗花痕。千古兴亡旧恨,半丘残日孤云。###zǐ liú sī dòng cǎo ,xiǎo yún suǒ 、xiù méi pín 。zhèng huì xuě chū xiāo ,sōng yāo yù shòu ,qiáo cuì zhēn zhēn 。qīng lí jiàn chuān xiǎn dèng ,bù huāng tái 、yóu rèn yì huā hén 。qiān gǔ xìng wáng jiù hèn ,bàn qiū cán rì gū yún 。

失眠_91y-金豆-商人

开尊。重吊吴魂。岚翠冷、失眠洗微醺。问几曾夜宿,失眠月明起看,剑水星纹。登临总成去客,更软红、先有探芳人。回首沧波故苑,落梅烟雨黄昏。###kāi zūn 。zhòng diào wú hún 。lán cuì lěng 、xǐ wēi xūn 。wèn jǐ céng yè xiǔ ,yuè míng qǐ kàn ,jiàn shuǐ xīng wén 。dēng lín zǒng chéng qù kè ,gèng ruǎn hóng 、xiān yǒu tàn fāng rén 。huí shǒu cāng bō gù yuàn ,luò méi yān yǔ huáng hūn 。步层丘翠莽,失眠□□处、失眠更春寒。渐晚色催阴 ,风花弄雨,愁起阑干。惊翰。带云去杳,任红尘、一片落人间。青冢麒麟有恨,卧听箫鼓游山。###bù céng qiū cuì mǎng ,□□chù 、gèng chūn hán 。jiàn wǎn sè cuī yīn ,fēng huā nòng yǔ ,chóu qǐ lán gàn 。jīng hàn 。dài yún qù yǎo ,rèn hóng chén 、yī piàn luò rén jiān 。qīng zhǒng qí lín yǒu hèn ,wò tīng xiāo gǔ yóu shān 。年年 。叶外花前 。腰艳楚、失眠鬓成潘。叹宝奁瘗久,失眠青萍共化,裂石空磐。尘缘。酒沾粉污,问何人、从此濯清泉。一笑掀髯付与,寒松瘦倚苍峦 。###nián nián 。yè wài huā qián 。yāo yàn chǔ 、bìn chéng pān 。tàn bǎo lián yì jiǔ ,qīng píng gòng huà ,liè shí kōng pán 。chén yuán 。jiǔ zhān fěn wū ,wèn hé rén 、cóng cǐ zhuó qīng quán 。yī xiào xiān rán fù yǔ ,hán sōng shòu yǐ cāng luán 。

失眠_91y-金豆-商人

转芳径 。见雾卷晴漪,失眠鱼弄游影 。旋解缨濯翠,失眠临流抚菱镜。半林竹色花香处,意足多新咏。试衣单、雁欲来时 ,旧寒才定。###zhuǎn fāng jìng 。jiàn wù juàn qíng yī ,yú nòng yóu yǐng 。xuán jiě yīng zhuó cuì ,lín liú fǔ líng jìng 。bàn lín zhú sè huā xiāng chù ,yì zú duō xīn yǒng 。shì yī dān 、yàn yù lái shí ,jiù hán cái dìng 。门巷对深静。但酒敌春浓 ,失眠棋消日永。旧曲猗兰,失眠待留向、月中听。藻池不通宫沟水,任泛流红冷。小阑干、笑拍东风醉醒。###mén xiàng duì shēn jìng 。dàn jiǔ dí chūn nóng ,qí xiāo rì yǒng 。jiù qǔ yī lán ,dài liú xiàng 、yuè zhōng tīng 。zǎo chí bú tōng gōng gōu shuǐ ,rèn fàn liú hóng lěng 。xiǎo lán gàn 、xiào pāi dōng fēng zuì xǐng 。

失眠_91y-金豆-商人

送秋云万里,失眠算舒卷、失眠总何心。叹路转羊肠,人营燕垒 ,霜满蓬簪。愁侵。庾尘满袖,便封侯 、那羡汉淮阴。一醉莼丝脍玉,忍教菊老松深。###sòng qiū yún wàn lǐ ,suàn shū juàn 、zǒng hé xīn 。tàn lù zhuǎn yáng cháng ,rén yíng yàn lěi ,shuāng mǎn péng zān 。chóu qīn 。yǔ chén mǎn xiù ,biàn fēng hóu 、nà xiàn hàn huái yīn 。yī zuì chún sī kuài yù ,rěn jiāo jú lǎo sōng shēn 。

离音 。又听西风 ,失眠金井树、失眠动秋吟。向暮江目断,鸿飞渺渺,天色沈沈。沾襟。四弦夜语,问杨琼、往事到寒砧。争似湖山岁晚,静梅香底同斟。###lí yīn 。yòu tīng xī fēng ,jīn jǐng shù 、dòng qiū yín 。xiàng mù jiāng mù duàn ,hóng fēi miǎo miǎo ,tiān sè shěn shěn 。zhān jīn 。sì xián yè yǔ ,wèn yáng qióng 、wǎng shì dào hán zhēn 。zhēng sì hú shān suì wǎn ,jìng méi xiāng dǐ tóng zhēn 。轻衫短旆,失眠几年来、失眠游遍江南江北。扰扰浮生争富贵,金碧楼台满目。厦屋千间,夜床八尺 ,此理谁能烛。翩然归去,家山是事都足 。###qīng shān duǎn pèi ,jǐ nián lái 、yóu biàn jiāng nán jiāng běi 。rǎo rǎo fú shēng zhēng fù guì ,jīn bì lóu tái mǎn mù 。shà wū qiān jiān ,yè chuáng bā chǐ ,cǐ lǐ shuí néng zhú 。piān rán guī qù ,jiā shān shì shì dōu zú 。

笑指旧隐逍遥,失眠分猿鹤地,失眠云顶栽花竹。乘兴生涯随处好,卜市心□新筑。山色窥帘 ,杏阴依户,门外从尘俗。朱颜雪鬓,清闲十二分福。###xiào zhǐ jiù yǐn xiāo yáo ,fèn yuán hè dì ,yún dǐng zāi huā zhú 。chéng xìng shēng yá suí chù hǎo ,bo shì xīn □xīn zhù 。shān sè kuī lián ,xìng yīn yī hù ,mén wài cóng chén sú 。zhū yán xuě bìn ,qīng xián shí èr fèn fú 。吾菊坡兄,失眠细观花□,失眠元来一般。是鄮山佳气 ,胚月军长茂,鄞江润脉,滋养清妍。移傍云霄,浓沾雨露,曾亚百花头上班。谁知道,待芬香透了,收敛东边。###wú jú pō xiōng ,xì guān huā □,yuán lái yī bān 。shì mào shān jiā qì ,pēi yuè jun1 zhǎng mào ,yín jiāng rùn mò ,zī yǎng qīng yán 。yí bàng yún xiāo ,nóng zhān yǔ lù ,céng yà bǎi huā tóu shàng bān 。shuí zhī dào ,dài fēn xiāng tòu le ,shōu liǎn dōng biān 。

笑他红紫纷然。算眼底何曾长久看。这秋芳自韵,失眠不争春艳,失眠霜根难老,偏耐风寒。占得清名 ,尊为寿客,晚节谁能如此全。千千岁,把黄金正色,照映人间。###xiào tā hóng zǐ fēn rán 。suàn yǎn dǐ hé céng zhǎng jiǔ kàn 。zhè qiū fāng zì yùn ,bú zhēng chūn yàn ,shuāng gēn nán lǎo ,piān nài fēng hán 。zhàn dé qīng míng ,zūn wéi shòu kè ,wǎn jiē shuí néng rú cǐ quán 。qiān qiān suì ,bǎ huáng jīn zhèng sè ,zhào yìng rén jiān 。杏苑长春,失眠椿姿耐老。画堂琴幌融融调。生涯分付宁馨儿 ,失眠西园手种闲花草。###xìng yuàn zhǎng chūn ,chūn zī nài lǎo 。huà táng qín huǎng róng róng diào 。shēng yá fèn fù níng xīn ér ,xī yuán shǒu zhǒng xián huā cǎo 。

Copyright © 2020 Powered by 芥菜电影网   sitemap

回顶部